Trường có 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên
Trong đó:
Ban giám hiệu: 3
Kế toán: 1
Phục vụ: 1
Bảo vệ: 2
Cấp dưỡng: 6
Giáo viên: 20